SPU SOUND. โทร.095-961-4462, * รับออกแบบติดตั้งระบบประกาศเสียงตามสาย,เครื่องเสียงห้องประชุม,ชุดประชุม,ลำโพงฮอร์น,ลำโพงฝังฝ้า,ลำโพงตู้,ไมโครโฟน,เครื่องเสียง,โทรโข่ง,ออดเข้างานเลิกงาน,ไมโครโฟนทัวร์ไกด์,

วิธีการชำระเงิน

ข้อมูลการชำระเงินของร้านค้า

สามารถชำระเงินมาได้ผ่านช่องทางได้ล่างนี้

ชำระเงินผ่านทางธนาคาร

tfb ธนาคารกสิกรไทย
นางรัตนาภรณ์ ชัยยะเจริญ
994 - 2 - 06918 - 6
ออมทรัพย์
scb ธนาคารไทยพาณิชย์
นายศักดิ์ ขันติ
136 - 2 - 04554 - 8
ออมทรัพย์
bkb ธนาคารกรุงเทพ
หจก.เอส.พี.ยู.เอ็นจิเนียริ่ง
144 - 3 - 07241 - 6
กระแสรายวัน